24 lipca 2024

Spełnienia świadczenia w walucie obcej

Rozwój stosunków międzynarodowych i biznesu między przedstawicielami o krajów o różnych systemach walutowych przynosi pytania na temat tego czy w Polsce można zawierać zobowiązania, których świadczeniem jest zapłata określonej sumy pieniężnej w walucie obcej. Artykuł 358 Kodeksu cywilnego pozwala odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie.

Płatność walutowa

Według polskich regulacji, świadczenie zawarte między dwoma podmiotami może opiewać o zapłatę kwoty pieniężnej w dowolnej walucie. Można się więc umówić, że za określoną usługę czy produkt, dłużnik uiści odpowiednią ilość środków np. w euro bądź w ukraińskich hrywnach. Pojawia się jednak w związku z tym pewne komplikacje, które wprowadza przytoczony art. 358 KC. Dłużnik zawsze bowiem może zapłacić określoną kwotę w walucie polskiej jeżeli tylko nie sprzeciwia się temu czynność prawna będąca podstawą zobowiązania. W praktyce oznacza to, że jeżeli w umowie nie ma specjalnej tzw. klauzuli efektywnej zapłaty, dłużnik zawsze może wybrać np. zamiast euro złotówki i wierzyciel musi tę formę zapłaty uszanować. Warto zamieścić więc wcześniej stosowne zapisy w postanowieniach umownych. 358 KC wskazuje również, że możliwość zamiany waluty obcej na polską w opisywanych sytuacjach może ograniczona być przepisami ustawy bądź też orzeczeniem sądowym.

Jak to wygląda wedle prawa?

Wg artykułu umieszczonego na portalu sceptyk.pl w dziale Prawo, dłużnik spełniający świadczenie wyrażone w walucie obcej przy użyciu waluty polskiej stosować musi oficjalny kurs publikowany codziennie przez Narodowy Bank Polski, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub umowa stanowią inaczej. W tym wypadku liczy się kurs z momentu, w którym zapłata stała się wymagalna. Wyjątek od tej reguły stanowi przypadek, w którym dłużnik popada w zwłokę, a więc opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, do którego był zobowiązany w konkretnym terminie. Ustawodawca wprowadził regulację mówiącą, że jeżeli dłużnik popada w zwłokę to wierzyciel może żądać od niego świadczenia w walucie polskiej obliczonego według kursu średniego na moment dokonywania zapłaty.